Informace občanům o úpravě dopravního režimu (zavedení regulace parkování) v oblasti Slovanka

Na základě žádostí obyvatel níže uvedených ulic o řešení neutěšené situace s parkováním, zavádíme změnu dopravního režimu vytvořením Lokální rezidentní zóny s účinností od 1. 9. 2021. Cílem zavedení regulace je zklidnění dopravy a zajištění dostupnosti parkování pro obyvatele v této dopravně velmi zatížené lokalitě.
Zavedený režim bude smíšený a umožní i parkování vašich návštěv. Ty ale budou časově omezeny dobou stání na max. 2 hodiny, a to jen v době od pondělí do pátku. Striktní rezidentní zóna, tedy jen pro držitele platných oprávnění, bude pouze ve vnitrobloku Slovanka.

Městské parkovací domy Mladá Boleslav

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 123806, Datová schránka : wkmmctu
www.parkovanimb.cz, podatelna@parkovanimb.cz, +420 326 307 854, +420 602 443 608

Informace občanům o úpravě dopravního režimu (zavedení regulace parkování) v oblasti Slovanka

Na základě žádostí obyvatel níže uvedených ulic o řešení neutěšené situace s parkováním, zavádíme změnu dopravního režimu vytvořením Lokální rezidentní zóny s účinností od 1. 9. 2021. Cílem zavedení regulace je zklidnění dopravy a zajištění dostupnosti parkování pro obyvatele v této dopravně velmi zatížené lokalitě.
Zavedený režim bude smíšený a umožní i parkování vašich návštěv. Ty ale budou časově omezeny dobou stání na max. 2 hodiny. Striktní rezidentní zóna, tedy jen pro držitele platných oprávnění, bude pouze ve vnitrobloku Slovanka.

Oblast lokální rezidentní zóny zahrnuje parkovací místa na komunikacích:
Boženy Němcové, Palackého (úsek Husova – po koleje), Havlíčkova (úsek Husova – Boženy Němcové), Jiráskova (úsek Laurinova – Sirotkova), parkoviště před TVK č.p. 833 – 836, Sirotkova, parkoviště u kolejí (Jiráskova, Sirotkova), vnitroblok Slovanka.

Parkovací oprávnění budou vydávána při splnění podmínek vyplývajících z ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením města, kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy nebo na vymezených komunikacích s dopravním omezením stanoveným příslušným silničním správním úřadem. Nositelem parkovacího oprávnění je registrační značka vozidla (dále RZ) evidovaná v registru platných oprávnění operátora MPS, kterým je na základě příkazní smlouvy pověřena společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.. Operátor MPS bude v součinnosti s Městskou policií vykonávat dohled a kontrolu nad dodržováním příslušného dopravního značení.

I. Parkovací oprávnění vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (Rezidenti)

K získání nároku na parkovací oprávnění je nutno splnit tyto zákonem stanovené podmínky:

1) Fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v dané vymezené oblasti pro kterou oprávnění žádá
2) Musí existovat právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění vystavováno, vyplývající z ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,to znamená, že:
a) žadatel je vlastníkem/provozovatelem (zapsaný v TP) vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,
c) žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k činnosti půjčování věcí movitých (autopůjčovny) d) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům.
3) Pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za oprávnění, tak musí být zaplacena cena sjednaná dle cenových předpisů.

Při výdeji parkovacího oprávnění rezidenta se ověřuje po souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,:

1. Místo trvalého pobytu žadatele:
žadatel předkládá platný občanský průkaz (OP)

2. Doklad o právním vztahu k vozidlu:

A) Žadatel je provozovatelem nebo vlastníkem vozidla:
předkládá osvědčení o registraci (dále ORV)

B) Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:
předkládá ORV a leasingovou/úvěrovou smlouvu.
Vozidlo fyzické osoby na leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě se parkovací oprávnění vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové smlouvy, nebo v jejím dodatku jako uživatel vozidla.

C) Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovacího oprávnění od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny): předkládá originál ORV a příslušné smlouvy.
Pokud nelze půjčovatele dohledat v registru, předkládá kopii výpisu z rejstříku autopůjčovny (z důvodu ověření činnosti)

D) Žadatel má vozidlo svěřeno k soukromému užívání zaměstnavatelem na základě pracovního vztahu:
předkládá ORV a potvrzenou plnou moc k užívání vozidla na základě pracovního vztahu nebo vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů“, podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). Ve formuláři je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla.

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré uvedené doklady a plnou moc od žadatele a prokáže se platným OP.

II. Parkovací oprávnění vydávané právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a vlastníkům nemovitostí (Abonenti)

Nositelem parkovacího oprávnění vydávaným právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím nebo vlastníkům nemovitostí je vždy RZ vozidla, kterou zadává oprávněná osoba (abonent) nebo jí pověřená osoba do systému elektronické databáze parkovacích oprávnění (dále SPO) na základě přidělených přístupových údajů pro jednotlivá platná přenositelná oprávnění.

K získání nároku na parkovací oprávnění abonenta je nutno splnit tyto podmínky:

1) Sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické osoby, musí být ve vymezené oblasti

2) Pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za oprávnění, tak musí být zaplacena cena sjednaná dle cenových předpisů

Při výdeji parkovacího oprávnění abonenta se ověřuje po souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,:

1) právnická a fyzická osoba podnikající (adresa sídla či adresa provozovny ve vymezené oblasti aktuálně uvedená v registru)

2) vlastník nemovitosti (vlastnictví nemovitosti ve vymezené oblasti)

a) předkládá aktuální LV (max. 14 dní od vydání) a platný OP
b) nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) předloží ,,Návrh na vklad“, který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže osobně dostavit statutární zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, může pověřit jinou osobu, která předloží uvedené doklady, zplnomocnění k zastupování od statutárního zástupce právnické osoby a prokáže se platným OP.

Ceník parkovacího oprávnění pro lokální zónu ,,Slovanka“

dle nařízení Statutárního města Mladá Boleslav č. 2/2019

Druh PO
cena
délka
omezení
Rezidentní oprávnění
ZDARMA
1 000 Kč
rok
rok
první vozidlo
druhé a další vozidlo stejného držitele
Abonentní oprávnění
ZDARMA
5 000 Kč
10 000 Kč
rok
rok
rok
první vozidlo
druhé vozidlo
třetí a další vozidlo

Vzory žádostí a veškeré dokumenty potřebné k registraci parkovacího oprávnění naleznete na webových stránkách operátora: www.parkovanimb.cz

V případě zájmu lze o registraci parkovacího oprávnění žádat od 12. 7. 2021, upřednostňujeme elektronickou formu komunikace na adrese podatelna@mpdmb.cz . Pokud tato forma nebude možná, lze provést registraci osobně v kanceláři Parkovacích domů, Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav.

Od 12. 7. 2021 pouze obyvatelům (rezidentům a abonentům) výše uvedených ulic nabízíme možnost zvýhodněné parkování ve 4 -5 podlaží Parkovacího domu Nemocnice.

Cena parkovacího oprávnění v Parkovacím domě Nemocnice (4 – 5 podlaží)

Rezident 6 000 Kč/rok
Občan s trvalým bydlištěm nebo vlastník nemovitosti s místní příslušností. Vjezd a výjezd bez omezení 24/365 na striktní registrační značku vozidla smluvně registrovanou v EPO.

Abonent 12 000 Kč/rok
Subjekt, mající sídlo, provozovnu nebo vlastník nemovitosti s místní příslušností. Vjezd a výjezd bez omezení 24/365 na libovolnou registrační značku vozidla elektronicky editovanou v systému EPO.

Grafické znázornění – parkovací zóna Slovanka

barva
popis
ulice a parkoviště spadající do „Lokální rezidentní zóny“
„Striktní rezidentní zóna“
obytné budovy a provozovny, jejichž obyvatelé nebo provozovatelé mohou žádat o parkovací oprávnění