Od podzimu 2011 slouží motoristické veřejnosti podzemní parkovací dům Militká na Staroměstském náměstí v historickém centru Mladé Boleslavi, který doplňuje zónu placeného stání o další alternativu parkování. Vjezd do parkovacího domu je vpravo z ulice K. Militké do ulice Železné. Ve čtyřech podlažích je celkem 77 parkovacích míst, včetně 6 míst pro ZTP. Chodecký koridor je ve všech podlažích značen (žlutě) k nástupním plochám výtahu do ulice Železná.

Parkovací dům Militká

ID: 100072
24/7
77
6
2
24/7
77
6
2

Od podzimu 2011 slouží motoristické veřejnosti podzemní parkovací dům Militká na Staroměstském náměstí v historickém centru Mladé Boleslavi, který doplňuje zónu placeného stání o další alternativu parkování. Vjezd do parkovacího domu je vpravo z ulice K. Militké do ulice Železné. Ve čtyřech podlažích je celkem 77 parkovacích míst, včetně 6 míst pro ZTP. Chodecký koridor je ve všech podlažích značen (žlutě) k nástupním plochám výtahu do ulice Železná.

Nominace parkovacího domu ,,Militká“v Mladé Boleslavi do soutěže Parkoviště roku 2016, vypsaná Českou parkovací asociací, přinesla ocenění v podobě 1. místa v kategorii Parkoviště a garáže. Odborná porota hodnotila nejen architektonické ztvárnění, za které již tato stavba získala v loňském roce titul Stavba roku, ale i bezchybnou technickou funkčnost celého objektu s vazbou na zajištění přínosu pro cílovou skupinu uživatelů, řidičů. Jedná se tedy i o ocenění práce všech, kteří se na provozu tohoto parkovacího domu svou činností podílejí.

Rozcestník

Časové podmínky

Provozní doba: Po-Ne otevřeno 24 hodin

Denní sazba: 7 – 18 hod.

Noční sazba: 18 – 7 hod.

Cenové podmínky

R - Rezident
A - Abonent

12000 Kč / rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro abonenta: vlastník nemovitosti / PO nebo FO podnikající

N - Návštěvník

ÚČTOVÁNO DLE ODPARKOVENÉ DOBY.

Denní sazba: 1. hodina: zdarma, každá následující hodina do vypršení stávající sazby 10 Kč

Noční sazba: 1x vjezd: 10 Kč

ZA ZTRÁTU PARKOVACÍHO LÍSTKU BUDE ÚČTOVÁNO 1000 Kč (za každý parkovací den)

P - Privátní

Mapy zóny

?

Provozně technické informace

Prostory parkovacího domu jsou monitorovány kamerovým systémem s nepřetržitým záznamem.

Značka sledovací kamery

Provozní řád Parkovacího domu Militká v Mladé Boleslavi – smluvní podmínky parkování

1) Tyto smluvní podmínky jsou v případě konkludentní akceptace, tj. vjezdem vozidla Uživatele do Parkovacího domu (dále jen PD) ze strany Uživatele uzavřením smlouvy v níže uvedeném znění.

2) Předmětem smlouvy je právo Uživatele na parkování jím řízeného vozidla (dále jen vozidlo) na libovolném volném parkovacím místě v PD za podmínek udaných v tomto provozním řádu.

3) Vjezd do PD je povolen pouze osobním vozidlům s benzinovými, naftovými nebo elektromotory, jejichž délka nepřesahuje 5,3 m, šířka nepřesahuje 1,9 m a maximální výška parkujících vozidel je 2,0 m.

4) Smlouva o poskytnutí parkovacího stání mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká odebráním parkovacího lístku z parkovacího terminálu, resp. použitím zakoupeného parkovacího oprávnění v předprodeji, anebo dlouhodobé (předplacené) parkovací karty na vjezdu do PD, a vstupem, resp. vjezdem Uživatele do prostor PD, akceptuje Uživatel tento Provozní řád, ceník parkovného a uzavírá s Provozovatelem smlouvu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa v PD.
a. V případě umístění automatických závor s Uživatelem odebráním parkovacího lístku z automatického výdejního stojanu, anebo vjezdem do prostoru za těmito závorami i v případě, když jsou závory dočasně otevřeny nebo je vjezd proveden v rozporu s pravidly parkoviště.
b . V případě umístění automatických závor s Uživatelem, který je držitelem platného parkovacího oprávnění evidovaného v systému Provozovatele okamžikem vjezdu po registraci vjezdu prostřednictvím magnetické karty, vložením číselného kódu na číselné klávesnici navjezdovém stojanu nebo prostřednictvím záznamu kamery pro čtení evidovaných registračních značek (dálejenRZ) automatickým zařízením u vjezdu.
c. V ostatních případech odstavením Vozidla na některém místě určeném pro stání vozidel.

5) Smlouva o poskytnutí parkovacího stání mezi Provozovatelem a Uživatelem končí (zaniká):
a. V okamžiku výjezdu Vozidla Uživatele z PD přes automatické zařízení umístěné na výjezdu po načtení řádně uhrazeného parkovacího lístku do výjezdového stojanu.
b. V případě umístění automatických závor, s držitelem platného parkovacího oprávnění evidovaného v systému Provozovatele, okamžikem výjezdu z PD po registraci výjezdu kartou ve výjezdovém stojanu nebo prostřednictvím kamery pro čtení evidovaných RZ.

Doba trvání Smlouvy o poskytnutí parkovacího stání, uzavřené na dobu neurčitou, je platná pro Uživatele za podmínky, že jeho vozidlo bude v PD souvisle bez přerušení (výjezdu) stát maximálně po dobu dvaceti dnů po sobě jdoucích, kdy dvacátým dnem je Uživatel povinen s vozidlem vyjet a opustit PD a poté je oprávněn se opět do PD vrátit.

6) Při odmítnutí smluvních podmínek obsažených v tomto provozním řádu má Uživatel (řidič) právo opustit PD zdarma do 15 minut od vjezdu. Pokud tak neučiní, je to považováno za souhlas se smluvními podmínkami.

7) Na hlídání vozidla, úschovu vozidla a jeho příslušenství a ochranu předmětů odložených v dopravních prostředcích v PD se smlouva nevztahuje. Provozovatel nemá v daném případě objektivní odpovědnost za jakékoli poškození, ztrátu nebo zničení vozidla a jeho příslušenství, které je odstaveno v PD, neboť PD nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel neodpovídá ani za jednání třetí osoby, za krádež, vloupání, poškození atd. bez ohledu na to, zda je či není tato třetí osoba oprávněna zdržovat se v prostorách PD. Provozovatel odpovídá pouze za škody způsobené prokazatelně zaměstnancem Provozovatele, a to bez ohledu na to, zda byla škoda způsobena úmyslně či z nedbalosti.

8) Jednostopá vozidla se pro účely parkování v PD posuzují jako vozidla dvoustopá.

9) V PD platí elektronický systém navigace a detekce stavu obsazenosti parkovacích míst. Zelená dioda značí volné parkovací místo. Červená a v případě rezervace modrá dioda značí obsazeno. Stav aktuální obsazenosti na jednotlivých podlažích je znázorněn na telematických návěstích nad komunikací.

10) Provozovatel PD je oprávněn přemístit vozidlo Uživatele z parkovacích prostor na jeho náklad v případě, že z vozidla začnou v průběhu parkování unikat PHM, olej či jiné kapaliny nebo bude jinak ohrožovat provoz PD či jiné osoby než Uživatele a jejich majetek s tím, že tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Uživateli, pokud je mu jeho totožnost známa.

11) Provozovatel PD je oprávněn umístit vozidlo Uživatele na jiné, Provozovatelem či příslušnou třetí osobou určené místo, v případě vzniku havárií a jejich odstraňování.

12) Pohyb osob v PD, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa, není povolen.

13) Objekt PD je vybaven kamerovým systémem za účelem ochrany života, zdraví osob, ochrany majetku a prevencí před vandalismem, který sleduje vozidla a Uživatele v průběhu užívání PD a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). Záznam z kamery bude uchován po dobu minimálně deseti dnů, záznam bude v případě potřeby poskytnut orgánům činným v trestním řízení.

14) Technické zařízení PD zajišťující vjezd, výjezd vozidel a úhradu poplatku za parkování (závory, platební terminály) eviduje a zpracovává údaje o RZ jednotlivých vozidel, která využívají prostory PD k parkování. Tyto údaje jsou zpracovávány podobně jako záznamy z kamerového systému PD.

15) Při parkování vozidla je Uživatel povinen dodržovat dopravní značení a všechna ustanovení pravidel silničního provozu, zejména pak veškeré dopravní značky, světelné signály, informační tabule, značení na podlaze apod. umístěné v PD stejně jako všechny stávající právní předpisy týkající se provozu a řízení motorových vozidel. Pokud Uživatel neparkuje přesně na vyznačených stáních, zasahuje do dalších parkovacích stání či parkuje na vyhrazeném parkovacím stání, a to i z části, je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení alespoň jedné z těchto povinností. Smluvní pokutou není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, újmy či na úhradu parkovného. Za účelem zajištění úhrady této smluvní pokuty, jakož i dalších závazků Uživatele vůči Provozovateli, je Provozovatel či jím pověřená osoba oprávněna použít technického prostředku znemožňující odjezd vozidla (dále jen „TPZOV“) k zabránění odjezdu vozidla Uživatele s tím, že TPZOV bude z motorového vozidla odstraněno po úhradě příslušné smluvní pokuty a všech dalších pohledávek vůči Provozovateli. Nasazení TPZOV na vozidlo je považováno za výkon zadržovacího práva.

16) V případě ztráty parkovacího lístku je Provozovatel oprávněn účtovat a Uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000Kč. Smluvní pokutou není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, újmy či na úhradu parkovného.

17) Při užití Veřejné elektrické zásuvky pro elektromobily (dále jen VNZ) je Uživatel povinen dodržovat provozní návod VNZ a bezpečně manipulovat s elektrickým zařízením. Zejména seznámit se před manipulací s VNZ s plným zněním provozních a manipulačních podmínek a vždy dodržovat bezpečnostní, provozní a manipulační pravidla. Je povinností Uživatele ustavit elektrické vozidlo do vhodné stabilní polohy vůči VNZ tak, aby propojením nabíjecím kabelem nevzniklo nebezpečí úrazu nebo nedošlo k poškození zařízení VNZ. Odpojením nabíjecího kabelu od VNZ, nebo jiným přerušením elektrického obvodu, bude nabíjení ukončeno.

18) K zajištění svých pohledávek vůči Uživateli týkajících se náhrady a pohledávek vzniklých v souvislosti s užitím parkovacího místa má Provozovatel zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo Uživateli, ale třetí osobě, a může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla. Vykonání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím jistiny.

19) V PD je výslovně zakázáno:
a. Kouření a používání ohně a otevřeného světla.
b. Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů.
c. Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje a vypouštění chladicích kapalin.
d. Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení.
e. Parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz PD, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu, a vozidel nesplňujících technické předpisy.
f. Parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem a nákladních vozidel.
g. Parkování vozidel a jízdních souprav s celkovou okamžitou hmotností překračující 3,5 t.
h. Zakrývat zaparkované vozidlo plachtou mimo motocyklu.
i. Vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby.
j. Uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle.
k. Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, dealerskou či komerční činnost bez povolení vlastníka objektu.
l. Roznášení a umisťování reklamních letáků v prostorách parkoviště a na zaparkovaných vozidlech.
m. Zneužití prostředků požární ochrany (např. ruční hasicí prostředky, hydranty, požární tlačítka). Náprava po tomto zneužití bude naúčtována osobě, která toto poškození způsobila.
n. Poškozovat, případně manipulovat se zařízením PD.
o. Ve vozidle a v prostorách PD přespávat a pobývat vyjma manipulace nutné s vjezdem, zaparkováním a výjezdem z PD.
p. Parkování vozidel v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy, vzhledem k možnému narušení provozu.
q. Pohyb osob na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách, kolech, osobních elektrických dopravních prostředcích (Personal Transporder) pro jednu osobu apod. mimo invalidní vozíky a kompenzační pomůcky pro osoby se sníženou schopností pohybu.
r. Překračovat maximální povolenou rychlosti 20 km/hod.
s. Pohyb pěších osob mimo vyznačené komunikační cesty.

20) Vozidla, která jsou umístěna v PD musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu. Jakékoli odstranění registračních značek, např. za účelem nového přihlášení vozidla, je Uživatel povinen předem nahlásit Provozovateli. Pokud lze vzhledem k stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno dle platných právních předpisů.

21) Pro vyloučení všech pochybností Provozovatel tímto prohlašuje, že žádná z Odstavných ploch není odpočívkou ve smyslu § 12 odst. 5 Zákona o pozemních komunikacích, na níž mohou vozidla stát bezplatně. Dále veškeré pozemní komunikace, k nimž Odstavné plochy přiléhají, jsou podle příslušných kolaudačních nebo jiných rozhodnutí účelovými komunikacemi ve smyslu § 7 Zákona o pozemních komunikacích.

22) V případě zásahu „vyšší moci“ po vjezdu do „PD“ (porucha vozidla, výpadek el. energie apod.) nebo závady při odbavování u terminálů je třeba neprodleně odstranit vozidlo z jízdní dráhy a ihned, prostřednictvím systému INTERCOM umístěného na všech terminálech a automatických pokladnách, informovat o vzniklé situaci dispečink Provozovatele.

23) Uživatel nesmí zakrývat žádné systémy kontrolující a vyhodnocující oprávněnost vjezdu vozidla na Odstavnou plochu (např. kamery pro čtení RZ, senzor rozpoznávání výšky vozidla aj., ani snižovat čitelnost RZ vozidla zejména jejím částečným překrytím nebo znečištěním).

24) V případě vyhlášení mimořádného či kalamitního stavu, zejména v zimním období má Provozovatel právo provádět uzavření PD a odstavných ploch z bezpečnostních důvodů, anebo z důvodu odstranění překážky po dobu nezbytně nutnou, bez poskytnutí jakékoli náhrady Uživateli.

25) Provozní doba PD a ceny za parkování jsou zveřejněny na vývěsce s rozvrhem provozní doby a ceníkem.

26) Uživatel je povinen zaplatit cenu za parkování před výjezdem z PD, a to prostřednictvím automatické nebo manuální pokladny nebo u obsluhy parkoviště nebo pomocí mobilní aplikace.

27) Uživatel je povinen řádně zajistit a uzavřít odstavené vozidlo.

28) Uživatel je povinen zacházet s parkovacím místem a jeho zařízením šetrně a přiměřeně věci. Eventuální poškození způsobené chováním Uživatele hradí Uživatel sám.

29) Dodržování instrukcí personálu PD je v zájmu každého Uživatele.

30) Uživatel je povinen pečlivě uschovat parkovací lístek. Následky, způsobené ztrátou, poškozením a nečitelností parkovacího lístku, jdou k tíži Uživatele.

31) Hrubé porušování smluvních podmínek ze strany Uživatele je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele.

32) V prostoru PD se mohou pohybovat děti do 10 let pouze v doprovodu dospělých osob.

33) Pro případné spory vyplývající z této smlouvy a pro žaloby ze strany Provozovatele proti spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů je příslušný soud, v jehož obvodu se nachází bydliště, místo trvalého pobytu či zaměstnání Uživatele, v ostatních případech má výlučné kompetence soud.

Provozovatel:
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27880834 DIČ: 27880834

Foto