Metodika vydávání parkovacích oprávnění pro městský parkovací systém mladá boleslav

Metodika vydávání parkovacích oprávnění pro městský parkovací systém Mladá Boleslav

Parkovací oprávnění (dále též jen „oprávnění“) jsou vydávána na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými nařízeními města Mladá Boleslav, kterými se vymezují jednak oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání motorových vozidel a jednak ceník za užívání komunikací ve vymezených oblastech určených k stání motorových vozidel.
Nositelem parkovacího oprávnění je registrační značka vozidla (dále RZ) evidovaná v registru platných oprávnění operátora MPS, kterým je na základě příkazní smlouvy uzavřené se statutárním městem Mladá Boleslav městská společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., IČO: 278 80 834, sídlem Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C., vložka č. 123806, jejímž jediným společníkem je statutární město Mladá Boleslav.

Veškeré údaje pro ověření plnění podmínek k nároku na vydání příslušného oprávnění se ověřují v základních registrech a v centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení). Na vydání parkovacího oprávnění nevzniká žadateli právní nárok, o vydání oprávnění rozhoduje výlučně operátor MPS společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. dle pravidel schválených statutárním městem Mladá Boleslav.

V případě, který není stanoven přímo v této metodice, rozhoduje individuálně operátor MPS podle konkrétní situace. Stejně tak může operátor posoudit extenzivně nebo restriktivně každý dále specifikovaný případ splnění nebo nesplnění podmínek pro vydání nebo omezení účinnosti parkovacího oprávnění.

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel, může pověřit jinou fyzickou osobu, která předloží veškeré požadované doklady a plnou moc od žadatele a prokáže se sama platným průkazem totožnosti.

I. Rezidenti

K získání nároku na parkovací oprávnění rezidenta je nutno splnit tyto stanovené podmínky:

1) Žadatel (fyzická osoba) musí mít místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti pro kterou parkovací oprávnění žádá.

2) Musí existovat právní vztah žadatele k vozidlu, pro které je oprávnění vystavováno, vyplývající z ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že zejména:

a) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

b) žadatel je nájemcem a užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy nebo je vlastníkem či nájemcem a užívá vozidlo na základě úvěrové smlouvy,

c) žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění zapůjčeno od právnické osoby, nebo od podnikající fyzické osoby, která má živnostenské oprávnění k podnikání v předmětu činnosti půjčování věcí movitých (autopůjčovny),

d) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům,

e) žadatel je členem orgánu právnické osoby (statutárního orgánu, dozorčí rady apod.), a vozidlo je v majetku právnické osoby a člen orgánu právnické osoby užívá toto vozidlo na základě rozhodnutí právnické osoby o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely.

3) Ve vymezené oblasti, pro kterou žadatel žádá o vydání parkovacího oprávnění, má žadatel umístěnu nemovitost v jeho výlučném vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

4) Pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za vydání parkovacího oprávnění, musí být zaplacena cena za vydání parkovacího oprávnění dle nařízení města.

Při výdeji parkovacího oprávnění rezidenta je operátor MPS oprávněn ověřit poskytnuté údaje na základě souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Operátor MPS ověřuje zejména tyto údaje:

1) Místo trvalého pobytu žadatele:

– Žadatel předkládá platný občanský průkaz (OP) nebo platný cestovní pas anebo jiný, v centrálním registru ověřitelný doklad, ze kterého je zjistitelná informace o trvalém pobytu žadatele.

2) Doklad o právním vztahu k vozidlu:

a) Žadatel je provozovatelem nebo vlastníkem vozidla:
– předkládá osvědčení o registraci vozidla (dále jen „ORV“)

b) Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:
a. předkládá ORV a leasingovou/úvěrovou smlouvu.
b. vozidlo fyzické osoby na leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě, se parkovací oprávnění vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové/úvěrové smlouvy, nebo v jejich dodatcích apod. jako uživatel vozidla.

c) Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovacího oprávnění od právnické osoby nebo od podnikající fyzické osoby (pronajímatel), která má živnostenské oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny):
– předkládá originál ORV a příslušné nájemní smlouvy.

d) Žadatel jako zaměstnanec má vozidlo svěřeno od zaměstnavatele mimo jiné k soukromému užívání na základě pracovního poměru žadatele k zaměstnavateli:
– předkládá ORV a dohodu o užívání služebního vozidla k soukromým účelům nebo pracovní smlouvu, nebo jiný doklad, z něhož plyne právo zaměstnance užívat služební vozidlo i k soukromým účelům.

e) Žadatel jako člen orgánu právnické osoby má vozidlo na základě rozhodnutí právnické osoby o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely.
– předkládá ORV a výpis z OR právnické osoby, kde je uveden žadatel jako člen
orgánu právnické osoby

3) Doklad o vlastnictví nemovitosti

– Žadatel předkládá aktuálně platný opis (kopii) listu vlastnictví z KN, kterým dokládá vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti, která má adresu v místě, kde žadatel žádá o vydání parkovacího oprávnění.

II. Abonenti

Nositelem parkovacího oprávnění vydávaným právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám nebo vlastníkům nemovitostí je vždy RZ vozidla, kterou zadává oprávněná osoba (abonent) nebo jí pověřená osoba do systému elektronické databáze parkovacích oprávnění (dále EPO) na základě přidělených přístupových údajů pro správu jednotlivých platných přenositelných oprávnění.

K získání nároku na parkovací oprávnění abonenta je nutno splnit tyto podmínky:

1) Ve vymezené oblasti, pro kterou žadatel žádá o vydání příslušného parkovacího oprávnění, má žadatel umístěno:
a) sídlo právnické osoby
b) místo podnikání podnikající fyzické osoby
c) provozovnu právnické osoby nebo provozovnu podnikající fyzické osoby

2) Ve vymezené oblasti, pro kterou žadatel žádá o vydání příslušného parkovacího oprávnění má žadatel umístěnu nemovitost v jeho výlučném vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

3) Pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za oprávnění, tak musí být zaplacena stanovená cena za vydání parkovacího oprávnění dle nařízení města.

Při výdeji parkovacího oprávnění abonenta je operátor MPS oprávněn ověřit poskytnuté údaje na základě souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.