Parkoviště za závorou Centrotherm

ID: 100070
24/7
86
1
24/7
86
1

Rozcestník

Časové podmínky

 Otevřeno : Po-Ne / 24 hodin

Cenové podmínky

R - Rezident
A - Abonent

12000 Kč / rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro abonenta: vlastník nemovitosti / PO nebo FO podnikající

N - Návštěvník

ÚČTOVÁNO DLE ODPARKOVENÉ DOBY.

Denní sazba: 1. hodina: zdarma, každá následující hodina 10 Kč

Noční sazba: 1x vjezd: 10 Kč

ZA ZTRÁTU PARKOVACÍHO LÍSTKU BUDE ÚČTOVÁNO 300 Kč (za každý parkovací den)

P - Privátní

12000 Kč / rok (registrace vozidla pouze RZ)

Mapy zóny

?
?

Provozně technické informace

Prostory parkovacího domu jsou monitorovány kamerovým systémem s nepřetržitým záznamem.

Značka sledovací kamery

Provozní řád Parkovacího domu u stadionu a smluvní podmínky parkování

1. Tyto smluvní podmínky jsou v případě akceptace ze strany zákazníka uzavřením smlouvy v níže uvedeném znění.

2. Předmětem smlouvy je právo zákazníka na parkování jím řízeného vozidla (dále jen vozidlo) na libovolném volném parkovacím místě v parkovacím domu (dále jen PD) za podmínek udaných v tomto provozním řádu. Právo na odstavení vozidla na určitém parkovacím místě neexistuje.

3. Při odmítnutí smluvních podmínek obsažených v tomto parkovacím řádu a na parkovacím lístku má řidič právo opustit PD do 10 minut od vjezdu. Pokud tak neučiní, je to považováno za souhlas se smluvními podmínkami.

4. Na hlídání a úschovu vozidla, jeho příslušenství a případných předmětů přivezených do PD ve vozidle se smlouva nevztahuje. Provozovatel tedy v žádném případě neručí za jednání třetí osoby, ani za krádež, vloupání, poškození, atd. bez ohledu na to, zda je či není tato třetí osoba oprávněna zdržovat se v PD. Provozovatel ručí pouze za škody způsobené prokazatelně zaměstnanci provozovatele, a to bez ohledu na to zda byla škoda způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.

5. Při parkování vozidla je zákazník povinen dodržovat dopravní značení a všechna ustanovení pravidel silničního provozu, zejména pak veškeré dopravní značky, světelné signály, informační tabule, značení na podlaze apod. umístěné v PD stejně jako všechny stávající právní předpisy týkající se provozu a řízení motorových vozidel. Zaparkuje-li zákazník vozidlo tak, že vedlejší parkovací místa nemohou být použita podle značení, je za takovéto zneužití parkovacího místa povinen zaplatit náhradu odpovídající aktuálnímu platnému tarifu. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo odtáhnout vozidlo na náklady zákazníka tak, aby vozidlo zabíralo pouze jedno parkovací místo.

6. V případě ztráty parkovacího lístku je provozovatel oprávněn účtovat a řidič povinen uhradit částku 300,- Kč. Za každý započatý den parkování v PD.

7. K zajištění svých pohledávek vůči zákazníkovi týkajících se náhrady a pohledávek vzniklých v souvislosti s garážováním má provozovatel zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo zákazníkovi, ale třetí osobě, a může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla. Vykonání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím jistiny.

8. V parkovacím domě je zakázáno:

  • 8.1. Kouření a používání ohně a otevřeného světla
  • 8.2. Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů
  • 8.3. Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, nabíjení akumulátorů a vypouštění chladících kapalin.
  • 8.4. Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení
  • 8.5. Parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz PD, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu, a vozidel nesplňujících technické předpisy.
  • 8.6. Parkování vozidel v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy, vzhledem k možnému narušení provozu
  • 8.7. Pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech
  • 8.8. Zdržovat se v prostorách parkovacího domu bez platného parkovacího lístku

9. Vozidla, která jsou umístěna v PD musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu. Jakékoli odstranění státních poznávacích značek, např. za účelem nového přihlášení vozidla, je zákazník povinen předem nahlásit provozovateli. Pokud lze vzhledem k stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno dle platných právních předpisů.

10. Provozní doba PD a ceny za parkování jsou zveřejněny na vývěsce s rozvrhem provozní doby a ceníkem.

11. Zákazník je povinen zaplatit cenu za parkování před výjezdem z PD a to prostřednictvím automatické nebo manuální pokladny nebo u obsluhy parkoviště.

12. Zákazník je povinen řádně zajistit a uzavřít odstavené vozidlo.

13. Zákazník je povinen zacházet s parkovacím místem a jeho zařízením šetrně a přiměřeně věci. Eventuální poškození způsobené chováním zákazníka hradí zákazník sám.

14. Dodržování instrukcí personálu PD je v zájmu každého zákazníka.

15. Zákazník je povinen pečlivě uschovat parkovací lístek. Následky, způsobené ztrátou, poškozením a nečitelností parkovacího lístku, jdou k tíži zákazníka.

16. Hrubé porušování smluvních podmínek ze strany řidiče je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

17. Pro případné spory vyplývající z této smlouvy a pro žaloby ze strany provozovatele proti spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů je příslušný soud, v jehož obvodu se nachází bydliště, místo trvalého pobytu či zaměstnání spotřebitele, v ostatních případech má výlučné kompetence Krajský soud v Praze.

Provozovatel:
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Starofarní 152
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 2780808 34, DIČ: CZ 278 808 34
tel.: 326 307 854, 326 721 055

Foto