Pravidla

Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění

I. Úvodní ustanovení

1.1. Parkovací oprávnění (dále též jen „oprávnění“) jsou vydávána na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením města, kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy nebo na vymezených komunikacích s dopravním omezením stanoveným příslušným silničním správním úřadem.

1.2. Nositelem parkovacího oprávnění je registrační značka vozidla (dále RZ) evidovaná v registru platných oprávnění operátora městského parkovacího systému (MPS), kterým je na základě příkazní smlouvy společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., sídlem Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 278 80 834, zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C., vložka 123806 (dále jen „operátor“).

1.3. Veškeré údaje pro ověření plnění podmínek k nároku na vydání příslušného oprávnění se ověřují v základních registrech a v centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení). Na vydání parkovacího oprávnění nevzniká žadateli právní nárok, o vydání oprávnění rozhoduje výlučně operátor společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. dle pravidel schválených statutárním městem Mladá Boleslav.

II. Způsoby podání žádosti o vydání oprávnění

2.1. Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění:

  • Osobní podání: Předepsané tištěné formuláře, které jsou přístupné ke stažení v rámci zřízeného webového portálu ve formátu PDF na webových stránkách operátora www.parkovanimb.cz/formulare případně jsou k vyzvednutí na kontaktním (registračním) místě. Čitelně vyplněný formulář hůlkovým písmem a podepsaný, bude možné také osobně odevzdat na kontaktním místě operátora.
  • Elektronické podání: V rámci zřízeného webového portálu www.parkovanimb.cz/formulare žadatel vyplní příslušný online formulář, vloží do něho elektronické přílohy a odešle prostřednictvím tohoto portálu přímo kliknutím na „odeslat“ integrovaného v tomto online formuláři.

2.2. V případě osobního podání, pokud se k podání žádosti nemůže osobně dostavit žadatel (osoba, která splňuje dané podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré potřebné doklady a plnou moc žadatele (plné moci jsou přístupné na portálu operátora). K žádosti je nutno přiložit prosté kopie dokladů potvrzujících splnění podmínek pro vydání příslušného parkovacího oprávnění. V případě elektronického podání se přikládají doklady oskenované ve formátu PDF, nebo JPG.

III. Kontaktní (registrační) místo

3.1. Kontaktní (registrační) místo je v kanceláři společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., na adrese Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav

IV. Proces posuzování žádostí o vydání parkovacího oprávnění

4.1. V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webového portálu bude elektronické žádosti přiděleno číslo žádosti. V případě osobního podání tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem operátora a bude jí přiděleno číslo žádosti. Potvrzení o podání žádosti s uvedeným číslem žádosti bude žadateli zasláno na e-mail uvedený v žádosti.

4.2. Dále bude probíhat proces schvalování žádosti operátorem. V rámci schválení žádosti operátorem proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem a kontrola předložených dokladů, kdy žadatel podáním žádosti (konkrétně zakliknutím nebo zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM“ v žádosti), uděluje souhlas operátorovi Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. k přístupu do všech nezbytných databází, zejména uděluje výslovný souhlas k přístupu operátora do Registru ekonomických subjektů (RES) a do centrálního registru vozidel (CRV) případně i do Centrálního registru obyvatel (CRO) a to výhradně za účelem ověření platnosti údajů žadatele uvedených v žádosti a ověření splnění podmínek pro vydání konkrétního parkovacího oprávnění dle žádosti.

4.3. V případně schválení žádosti operátorem se vytvoří účet žadatele v systému operátora, proběhne výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného ceníku parkovacích zón Mladá Boleslav a žadateli bude přidělen variabilní symbol pro platby.

4.4. V případě schválení žádosti operátorem a vytvoření zákaznického účtu žadatele budou žadateli odeslány (elektronickou poštou nebo výjimečně dopisem v případě absence e-mailové adresy žadatele) tyto doklady:

  • Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění pro žadatele na konkrétní parkovací zónu, s uvedením ceny za období dle žádosti.
  • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů žadatelů (fyzických osob) dle GDPR
  • Proforma faktura na platbu ceny za období dle žádosti s QR kódem k úhradě.

4.5. Platnost parkovacích oprávnění je zahájena okamžikem vydání parkovacího oprávnění operátorem. Platba za parkovací oprávnění dle proforma faktury musí proběhnout nejdéle do 14 pracovních dnů od data udělení parkovacího oprávnění. Pokud platba neproběhne v požadovaném termínu, parkovací oprávnění pozbývá své platnosti a žadatel bude nucen podat zcela novou žádost. Zaplacením se rozumí den následující po připsání finančních prostředků na bankovní účet operátora.

4.6. Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění nebo nebude možné vydat parkovací oprávnění z kapacitních důvodů, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou, nebo dopisem, dle způsobu podání žádosti.

4.7. Před uplynutím doby platnosti vydaného parkovacího oprávnění bude žadatel vyzván k prodloužení platnosti parkovacího oprávnění na další období. Pokud ani v této lhůtě žadatel neprodlouží své parkovací oprávnění na další období, bude parkovací oprávnění zcela zrušeno a žadatel tak bude muset podat zcela novou žádost.

4.8. Aktuální a úplné znění pravidel, postupu a vydávání parkovacích oprávnění naleznete na : https://www.parkovanimb.cz/pravidla/

V. Způsoby zaplacení ceny za parkovací oprávnění

  • Bankovním převodem (na základě faktury s QR kódem).
  • V hotovosti nebo platební kartou na kontaktním (registračním) místě.

V Mladé Boleslavi, dne 27.10.2021

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.