Nová žádost

Městské parkovací domy Mladá Boleslav

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 123806, Datová schránka : wkmmctu www.parkovanimb.cz, podatelna@parkovanimb.cz, +420 326 307 854, +420 602 443 608

Nová žádost

pro městský parkovací systém v Mladé Boleslavi v souladu s platným nařízením Statutárního města Mladá Boleslav, kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

K zpracování formuláře dojde v zákonné lhůtě ode dne doručení. Dnem doručení se myslí den a čas v rámci pracovní doby, pokud k doručení dojde mimo tento rámec bude za čas doručení považován začátek následující pracovní doby.

Přepínatelná žádost

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo sídla společnosti nebo Místo sídla provozovny žádající PO**

Údaje o zástupci společnosti zmocněnému k jednání

Nedílnou součástí této žádosti je přiložený dokument o právu zastupovat společnost v jednání o PO.

Vzor plné moci

Požadovaná lokalita

Poznámka

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
*vyplňují pouze subjekty podléhající DPH ** provozovna musí být zapsána v RŽP *** Jednající zástupce zapsaný v VR nepotřebuje žádný doklad
* toto pole je povinné

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo vlastnictví nemovitosti pro vydání parkovacího oprávnění

Nedílnou součástí této žádosti je přiložený aktuální náhled „listu vlastnictví“ (max 14 dní starý)
(odkaz k nahlížení do katastru nemovitostí:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu/Jednotka/InformaceO)

Požadovaná lokalita

Poznámka

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
* toto pole je povinné* občanský průkaz

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo trvalého pobytu

Údaje o vozidle pro ověření v Informačním systému základních registrů

Nedílnou součástí této žádosti je přiložená kopie TP pokud majitel uvedeného vozidla není současně zapsán jako provozovatel vozidla, a u služebního vozidla potvrzení zaměstnavatele: „Povolení užívání služebního vozidla k soukromým účelům“

Vzor povolení zde

Požadovaná lokalita

Poznámka

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
* toto pole je povinné* občanský průkaz

Žadatel

(Pokud je žadatel nezletilý nebo byl zbaven svéprávnosti, vyplňte číslo OP opatrovníka/zákonného zástupce v sekci "Opatrovník / zákonný zástupce".)

Nedílnou součástí žádosti je kopie přední strany průkazu ZTP

Opatrovník / zákonný zástupce

Poznámka

Shora uvedený žadatel tímto čestně prohlašuje, že:

  • bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že vydané parkovací oprávnění (EPO) je užíváno za účelem poskytování bezplatného stání na vyhrazených parkovacích místech pro zdravotně postižené osoby, tj. držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve smyslu ustanovení §67 zákona č. 361/2000 Sb. a ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky jinak užít k stání silničních motorových vozidel jen za cenu sjednanou v souladu nařízením obce v platném znění
  • bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že vydané parkovací oprávnění (EPO) je užíváno za účelem poskytování bezplatného stání na vyhrazených parkovacích místech pro zdravotně postižené osoby, tj. držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve smyslu ustanovení §67 zákona č. 361/2000 Sb. a to v parkovacích domech a parkovištích se závorových systémech vybavených kamerovou technologií detekce registrační značky vozidel, ve kterých lze vyhrazená parkovací místa pro postižené osoby užít k stání silničních motorových vozidel dle aktuálně platného provozního řádu parkoviště jen za cenu stanovenou vlastníkem parkovacího domu nebo parkoviště za závorou.
  • motorové vozidlo lze označit parkovacím průkazem spolu s parkovacím oprávněním pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu
  • užití parkovacího oprávnění bude jen v jednotlivých případech, kdy je to naléhavě nutné po dobu nezbytně potřebnou
  • přepravovaná osoba je povinna se prokázat na výzvu policisty, strážníka obecní policie nebo pověřeného pracovníka operátora MPS průkazem ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla s parkovacím oprávněním označeného parkovacím průkazem.
  • parkovací průkaz se používá současně s průkazem ZTP nebo ZTP/P, jinak je neplatný. Je nutné mít u sebe vždy oba doklady.
  • bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být přestupkem nebo jiným správním deliktem.
  • bere na vědomí, že aktuální seznam povolených lokalit je dostupný v aplikačním prostředí správy parkovacích oprávnění (SPO) https://klient.mpdmb.cz/spo/

Přílohy

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.). Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje že si je vědom/a toho, že v případě, kdy v tomto prohlášení uvedl/a nepravdivé údaje, nebo nedodrží body uvedené v tomto čestném prohlášení je povinen uhradit způsobenou škodu.

Souhlasím:
* toto pole je povinné* občanský průkaz

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Údaje o zástupci zmocněnému k jednání

Nedílnou součástí této žádosti je přiložený dokument o právu zastupovat v jednání o PO.

Číslo prodlužovaného parkovacího oprávnění nebo:
Prodloužit všechna oprávnění
zaškrtnutím tohoto pole požadujete prodloužit veškerá Vaše parkovací oprávnění.

Požadovaná délka prodloužení (max 1rok):
1 rok
zaškrtnutím tohoto pole požadujete prodloužit parkovací oprávnění o 1rok.

Nedílnou součástí této žádosti jsou přiloženy dokumenty o právu prodloužení parkovacího oprávnění. (kopii "technického průkazu" u REZIDENTA)

(aktuální náhled ((né starší 14 dní)) „listu vlastnictví“ u ABONENTA vlastníka nemovitosti)

Poznámka

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
* Jednající zástupce zapsaný v VR nepotřebuje žádný doklad
* toto pole je povinné* občanský průkaz

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo trvalého pobytu

Údaje o vozidle pro ověření v Informačním systému základních registrů

Požadovaná lokalita

Údaje o náhradním vozidle / Datum začátku čtrnácti denního náhradního oprávnění (nejnižší datum je dnem doručení žádosti)

Poznámka

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
* toto pole je povinné* občanský průkaz

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo trvalého pobytu

Údaje o stávajícím vozidle pro ověření v Informačním systému základních registrů

Údaje o novém vozidle / Vztah k vozidlu

Nedílnou součástí této žádosti je přiložená kopie TP pokud majitel uvedeného vozidla není současně zapsán jako provozovatel vozidla, a u služebního vozidla potvrzení zaměstnavatele: „Povolení užívání služebního vozidla k soukromým účelům“

Vzor povolení zde

Požadovaná lokalita

Poznámka

Maximum file size: 5MB

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále žadatel zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“, zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech (RES, CRV, CRO apod.).

Souhlasím:
* toto pole je povinné* občanský průkaz