METODIKA VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM MLADÁ BOLESLAV

Při výdeji parkovacího oprávnění rezidenta se ověřuje po souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,:

Místo trvalého pobytu žadatele:

 – žadatel předkládá platný občanský průkaz (OP) nebo platný cestovní pas anebo jiný, v registru ověřitelný doklad o svém trvalém pobytu

Doklad o právním vztahu k vozidlu:

a) Žadatel je provozovatelem nebo vlastníkem vozidla:

-předkládá osvědčení o registraci (dále ORV)

b) Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:

– předkládá ORV a leasingovou/úvěrovou smlouvu.

–  vozidlo fyzické osoby na leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě  se parkovací oprávnění  vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo

v textu leasingové smlouvy, nebo v jejím dodatku jako uživatel vozidla.

c) Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovacího oprávnění od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny): předkládá originál ORV a příslušné smlouvy.

Pokud nelze půjčovatele dohledat v registru, předkládá kopii výpisu z rejstříku autopůjčovny (z důvodu ověření činnosti).

d) Žadatel má vozidlo svěřeno k soukromému užívání zaměstnavatelem na základě pracovního vztahu : předkládá ORV a potvrzenou plnou moc (viz. příloha) k užívání vozidla na základě pracovního vztahu nebo vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů“ (viz příloha) podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla.

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré uvedené doklady a plnou moc od žadatele a prokáže se platným OP.

Základní pojmy :

Parkovací oprávnění  jsou vydávána na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením města, kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy nebo na vymezených komunikacích s dopravním omezením stanoveným příslušným silničním správním úřadem. Nositelem parkovacího oprávnění je registrační značka vozidla (dále RZ) evidovaná v registru platných oprávnění operátora MPS, kterým je pověřena na základě příkazní smlouvy společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o..

 

Veškeré údaje pro ověření plnění podmínek k nároku na vydání příslušného oprávnění se ověřují v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení). Na vydání parkovacího oprávnění nevzniká žadateli právní nárok, o vydání oprávnění rozhoduje výlučně provozovatel parkovacího systému společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. dle pravidel schválených Statutárním městem Mladá Boleslav. 

Rezidenti

  • I. Parkovací oprávnění vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (Rezidenti)

K získání nároku na parkovací oprávnění je nutno splnit tyto zákonem stanovené podmínky:

1) fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v dané vymezené oblasti pro kterou oprávnění žádá 

2) musí existovat právní vztah žadatele k vozidlu, pro které je oprávnění vystavováno, vyplývající z ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že:

a) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,

c) žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k činnosti půjčování věcí movitých (autopůjčovny),

d) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní městnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům ,

3) pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za oprávnění tak musí být zaplacena cena sjednaná dle cenových předpisů,

Abonenti

II. Parkovací oprávnění vydávané právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a vlastníkům nemovitostí (Abonenti)

 

Nositelem parkovacího oprávnění vydávaným právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím nebo vlastníkům nemovitostí je vždy RZ vozidla, kterou zadává oprávněná osoba (abonent) nebo jí pověřená osoba do systému elektronické databáze parkovacích oprávnění (dále EPO) na základě přidělených přístupových údajů pro jednotlivá platná přenositelná oprávnění.

K získání nároku na parkovací oprávnění abonenta je nutno splnit tyto podmínky:

1) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické osoby, musí být ve vymezené oblasti,

2) pokud je pro danou oblast stanoven poplatek za oprávnění tak musí být zaplacena cena sjednaná dle cenových předpisů,

101/2000

Při výdeji parkovacího oprávnění abonenta se ověřuje po souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,:

 

1) právnické a fyzické osoby podnikající

  – adresa sídla či adresa provozovny ve vymezené oblasti aktuálně uvedená v registru

2) vlastník nemovitosti

 – vlastnictví nemovitosti ve vymezené oblasti

a) – předkládá aktuální LV a platný OP nebo platný cestovní pas

b) – nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) předloží „ Návrh na vklad“, který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže osobně dostavit statutární zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, může pověřit jinou osobu, která předloží uvedené doklady, zplnomocnění od statutárního zástupce právnické osoby a prokáže se platným OP.